Forsiden / Reglement for trivsel, trygghet og orden

Reglement for trivsel, trygghet og orden

§ 1 Formål

Formålet med reglementet er å skape en trygg læringsarena for alle skolens elever. Reglementet skal bidra til et godt samarbeid, trivsel, respekt og medansvar. Trivsel og trygghet skapes gjennom gode relasjoner. Elevenes relasjon med hverandre, og med skoleansatte skal være preget av gjensidig respekt og toleranse.

§ 2 Virkeområde

Reglementet gjelder for alle elever på skolens område, ved aktiviteter og reiser i skolens regi.

§ 3 Rettigheter

Elevene har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Elevene skal engasjeres i planleggingen og gjennomføringen av det systematiske arbeidet for helse, miljø- og trygghet ved skolen. Eleven har rett til medvirkning ved planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen, i samarbeid med øvrige elever og lærere.

Elevene har rett og plikt til å danne elevråd. Skolen skal legge til rette for gode arbeidsforhold for elevenes tillitsvalgte. To elever velges som medlemmer i skolens styre. Elevene har representanter i skolens HMS utvalg, matråd, disiplinærråd og idrettsutvalg.

Elevene har rett til å benytte skolens områder og utstyr til undervisningsformål, også etter normal undervisningstid. All aktivitet også utenom undervisningstid må foregå etter skolens regler og instrukser.

§ 4 Plikter

Elevene plikter å rette seg etter lover, regler og instrukser som til enhver tid gjelder.

Elevene forplikter seg til å medvirke til et godt læringsmiljø og til gode samarbeidsformer, vise høflighet og medansvar, både overfor medelever og ansatte på skolen.

Skolens eiendom og utstyr skal behandles med forsiktighet og omtanke. Hærverk og skader kan, i tillegg til reaksjoner etter § 9.1.1, også medføre erstatningsansvar.

Plaging, mobbing, vold, trusler, trakassering  eller andre brudd på allment akseptert oppførsel aksepteres ikke. Konsekvenser ved brudd, se § 9.1.2. og 9.1.3.

§ 5 Deltakelse

Som elev ved Idrettsskolen Numedal folkehøgskole er eleven forpliktet til å møte presis, delta og bidra aktivt i skolens opplegg; undervisning, arrangement og fellesoppgaver. Alt fravær registreres i dager og timer. Konsekvenser ved brudd, se § 9.1.4

§ 5.1 Tilleggspoeng

For å få 2 tilleggspoeng ved opptak til høgere utdanning, må eleven gjennomføre et fullt folkehøgskoleår på 33 uker. Det kreves registrert frammøte på minimum 90%.

§ 5.2 Vitnemål

Deltakelse og fravær føres på vitnemålet. Deltakelse føres opp i prosent, fraværet føres i dager og enkelttimer. 10% fravær er lik 19 dager.

§ 5.3 Permisjoner

Begrenset oppad til 15 dager i skoleåret regnes følgende ikke som fravær. (Jmfr. UFD rundskriv pkt. 4)
Permisjon fra skolens opplegg må avtales på forhånd, og gis etter skriftlig søknad. Søknad om permisjon leveres minimum 2 dager i forkant av permisjonsdagene.
Til søknaden må eleven vedlegge en skriftlig bekreftelse fra lag, forbund, organisasjon / arrangør eller skole. Søknad med bekreftelse leveres til ansvarlig lærer for fravær og permisjonsføring.

Det er mulig å søke om permisjon til følgende:

Alternativ undervisning

Eksamensdager

Religiøse høgtidsdager
Inntil to dager ved religiøse høytider for elever som er medlemmer av andre religiøse trossamfunn enn Den norske kirke.

Velferdspermisjon
I vanskelige situasjoner kan det innvilges fri på humanitært grunnlag – eksempel er ved dødsfall i nærmeste familie. En lærer - den eleven velger å kontakte, vurderer slike spørsmål. Skriftlig melding leveres til ansvarlig lærer for fravær og permisjoner så snart som mulig.

Skader
Har du en skade kan alternativ undervisning/fysikalsk behandling godkjennes. Elev og faglærere lager i samarbeid plan om hvordan alternativ undervisning skal gjennomføres. Elev tar initiativ til dette. Ved langvarig skade, må eleven legge fram dokumentasjon fra lege/fysikalsk behandler.

Sykdom
Ved langvarig dokumentert sykdom, samt dokumentert kronisk sykdom, kan alternativ undervisning godkjennes. Eleven må legge fram dokumentasjon fra lege. Elev og faglærere lager i samarbeid plan om hvordan alternativ undervisning skal gjennomføres. Elev tar initiativ til dette.

§ 5.4 Sykefravær

Elever som er syke må melde fra til kontoret før undervisningsstart den dagen eleven er syk, eller så snart som mulig. Elever som blir syke i løpet av skoledagen melder fra til kontoret så fort som mulig. Kontoret kan varsles ved personlig oppmøte, ved å sende SMS til 90223408, eller ved mail til kontor@idrettsskolen.com.
Sykefravær føres som fravær. Skolen håndterer det på følgende måte at er du for syk til å delta aktivt  i timen skal du heller ikke være der.

§ 5.5 For seint oppmøte

Elever som kommer etter at lærer har startet timen, får 1 time fravær.

§ 6 Internatregler

Internatene er en integrert del av skoleopplegget.
Internatet er stengt i skolens ferier. Internatet åpnes igjen kl. 16.00 dagen før første skoledag etter ferier. Første måltid er kveldsmat kl. 20.00

§ 6.1 Renhold og ryddighet

Alle elever skal bidra til orden og ryddighet i skolens felleslokaler, rydde opp etter seg, sette utstyr tilbake på anvist plass, og ta vare på skolens eiendeler så godt som mulig. Internatenes fellesområder holdes rent av beboerne etter plan fra Internatleder/husgruppelærer. Alle elever plikter å delta i renholdet.

§ 6.2 Inventar / møblering

Ved innflytting fylles det ut et inventarskjema, som benyttes som dokumentasjon ved utflytting. Bytting av møbler eller ommøbleringer, kan bare skje etter tillatelse fra internatleder. Det tillates bruk av tegnestifter og heftemasse i vegger til oppheng. Dersom større ting skal monteres, må dette skje etter anvisning fra internatleder / vaktmester.

§ 6.3 Ansvar

Elever som bor på et internat er solidarisk økonomisk ansvarlig for skader på inventar og hus. Ved uhell varsles internatleder / vaktmester snarest

§ 6.4 Gjester

Elever som skal ha overnattingsgjester avtaler dette med internatleder i forkant. 
Gjester presenteres i auditoriet / matsalen, slik at andre elever og ansatte er informert om hvem som er på besøk. Den som er på besøk, følger skolens undervisning og reglement. Den elev som skal ha besøk, er ansvarlig for at oppgjør finner sted. Betalingen ordnes på kontoret.

Priser:
Barn under 14 år betaler halv pris.

§ 6.5 Nattero

I tiden mellom kl. 23.00. - 07.00 skal det være nattero. Etter kl. 22.30 er det elevenes ansvar at ytterdører forblir låste.

§ 7 Rusmidler og røyking

§ 7.1 Idrettsskolen Numedal folkehøgskole -  en rusfri skole

Vi har klokketro på at et rusfritt miljø på Idrettsskolen Numedal folkehøgskole er en viktig bærebjelke for trygghet og trivsel i skolemiljøet.
Vi definerer skolen som en rusfri sone og aksepterer ikke bruk av stoffer som gir rus, eller stoffer som er prestasjonsfremmende, jmfr. idrettsbevegelsens regler om ren idrett.

§ 7.2 Røyking

I Idrettsskolens bygninger er all røyking forbudt. Røyking ute er tillatt på anviste plasser. Skolen følger norsk lov på området.

§ 7.3 Alkohol

Det er forbudt å bruke, oppbevare eller være påvirket av alkohol på skolens område, i skolens nærområde, på arrangementer / reiser i skolens regi eller ved representasjon på vegne av skolen.
Ved mistanke om at en elev er påvirket av alkohol kan skolen kreve at eleven avlegger alkometertest. Om eleven nekter å avlegge testen regnes testen som positiv.

Vi presiserer at dersom en elev har brukt alkohol utenfor skolens nærområde, skal eleven være edru før vedkommende kan komme tilbake til skolen.
Konsekvenser ved brudd, se § 9.1.5.

§ 7.4 Narkotiske stoffer

All bruk og besittelse av narkotiske stoffer tolereres ikke så lenge eleven har status som elev ved
skolen. Det betyr at en elev ved Idrettsskolen Numedal folkehøgskole ikke kan bruke noen form for
narkotika fra skolestart til skoleslutt. Forbudet mot bruk gjelder også når eleven ikke oppholder seg på
skolen.

Regelen håndteres blant annet ved at skolen kan gjennomføre medisinsk testing av elever i løpet av
skoleåret. Dette gjøres på mistanke eller ut fra preventive hensyn, dersom lærerråd eller rektor finner
det formålstjenlig, for å avsløre bruk/oppbevaring eller for å fjerne alle eventuelle mistanker og rykter.
Konsekvenser ved brudd, se § 9.1.6.

§ 7.5 Dopingpreparater

All bruk og besittelse av dopingpreparater tolereres ikke så lenge eleven har status som elev ved
skolen. Det betyr at en elev ved Idrettsskolen Numedal folkehøgskole ikke kan bruke noen form for
dopingpreparater fra skolestart til skoleslutt. Forbudet mot bruk gjelder også når eleven ikke oppholder seg på skolen.
Konsekvenser ved brudd, se § 9.1.7.

§ 8 Økonomi

Eleven plikter å betale skolepenger etter oppsatt plan fra skolen.
Bortvisning fra skolen for en periode medfører ikke fritak fra betaling av skolepenger.
Dersom eleven taper skoleplass eller slutter av andre årsaker, må eleven betale et avbruddsgebyr på kr. 10 000,- samt kostnad for bestilt skoletur, og eventuelt bestilt linjetur vår. Ved spesielle tilfeller kan rektor innvilge fritak fra, eller innvilge redusert avbruddsgebyr.
Konsekvenser ved brudd, se § 9.1.8.

§ 9 Reaksjoner ved brudd på reglementet

§ 9.1 Disiplinære reaksjoner   

Disiplinærråd/lærerråd vil behandle alle brudd som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Bortvisning/utestengelse fra skolen som følge av brudd på ordensreglene er å regne som fravær.

  1. 9.1.1 Ved hærverk på rom, inventar, utstyr vil en måtte betale kostnadene.
  2. 9.1.2 Brudd på § 4 Plikter. Plaging, mobbing, nett trakassering eller andre brudd på allment akseptert oppførsel kan medføre bortvisning, eventuelt tap av skoleplass avhengig av alvorlighetsgrad.
  3. 9.1.3 Vold eller trusler mot medelever eller personale vil bli politianmeldt.  Et slikt brudd kan medføre bortvisning eller direkte tap av skoleplass.
  4. 9.1.4 Elever med mer enn 10% fravær på årsbasis må søke lærerråd om fortsatt skoleplass.
  5. 9.1.5 Brudd på § 7.3 vil kunne medføre bortvisning fra skolen i inntil 10 dager første gangsrseelse. Ved annen gang kan tap av skoleplass bli en konsekvens.
  6. 9.1.6 Brudd på §§ 7.4 og 7.5 vil kunne medføre bortvisning i inntil 10 dager ved første gangs forseelse. Ved annen gang kan tap av skoleplass bli en konsekvens.
  7. 9.1.7 Dersom brudd på §§ 7.3, 7.4, eller 7.5 skjer på felles skoletur eller linjetur, er eleven selv økonomisk ansvarlig for hjemtransport.
  8. 9.1.8 Brudd på § 8, manglende betaling etter oppsatt plan, kan medføre tap av skoleplass.

Brudd på norsk lov gir grunnlag for disiplinærsak og kan bli anmeldt til politiet.
Manglende kjennskap til skolens internat- og rusreglement er ikke straffebefriende eller straffenedsettende.

§10 Endringer

Ved disiplinærsaker kan ordinær undervisning utgå. Undervisningstimer som utgår på bakgrunn av disiplinærsaker blir ikke erstattet.

§ 11 Saksbehandling

§ 11.1 Disiplinærråd og lærerråd

Disiplinærråd og lærerråd er organ for håndtering av brudd på Reglement for trivsel, trygghet og orden ved Idrettsskolen Numedal folkehøgskole

Disiplinærråd består av to representanter fra pedagogisk personell, og der det er hensiktsmessig, to fra elevrådet.
Disiplinærrådets arbeidsoppgave er å forebygge og være miljøskapende i forhold til skolens reglement. Bidra til konstruktivt miljø og være konfliktløsende i situasjoner. Ved regelbrudd innkalle til samtale jmfr. Forvaltningsloven. Gjennomføre samtale der alle parter skal få mulighet til å legge fram sin versjon av saken. Etter samtale utformer disiplinærråd sanksjon. Medfører forslag til sanksjon bortvisning for mer enn 2 dager, eller tap av skoleplass, skal saken til lærerråd for avgjørelse.

Disiplinærrådet leverer en skriftlig innstilling til lærerrådet i slike situasjoner. Er sanksjon andre former for avtaler, utformes og effektueres disse av disiplinærråd i samarbeid med vedkommende elev. Disiplinærråd følger opp avtaler som er inngått. Det stilles krav til skriftlig dokumentasjon gjennom hele prosessen ved regelbrudd.

I saker der innstilling er bortvisning i mer enn to dager, eventuelt tap av skoleplass håndterer lærerråd saken etter prosedyre jmfr. forvaltningsloven.
Lærerrådet består av pedagogisk personale, rektor og internatleder.

§ 12 Klageinstans

Styret for skolen er øverste klageinstans for avgjørelser gjort av disiplinærråd eller lærerråd. Ved en klage kan elev be om å få være på skolen til klagen behandles.

§ 13 Kriser

Ved eventuelle kriser, dødsfall eller ulykker som rammer skolens elever eller ansatt skal elevene ikke
offentliggjøre bilder, tekst eller snakke med presse eller utenforstående uten rektors samtykke. Kun
rektor, styreleder, eller en i personalet som er gitt myndighet har rett til å gi informasjon ut fra Idrettsskolen.

§ 14 Signatur

Opptatt elev får tilsendt reglement. Elev må undertegne på at reglementet er lest og godkjent etter gjennomgang ved skolestart.